buildingSMART Norge
buildingSMART Norge
buildingSMART Norge

buildingSMART Norge

Norges åpenBIM forening

buildingSMART er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Foreningen jobber for Smartere deling av informasjon - for et bærekraftig bygd miljø.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Ved at alle løsninger baseres på åpne standarder, oppnår man en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. Dette muliggjør fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk, og effektiv samhandling mellom alle aktører.

buildingSMART er i prinsippet 4 ting:

  • En ide – effektiv informasjonsflyt er nøkkelen for å utnytte mulighetene som ligger i moderne IKT,

  • Et sett standarder – standarder som muliggjør effektiv informasjonslogistikk,

  • En organisasjon ‐buildingSMART International som er ansvarlig for å fremme og forvalte standardene og

  • Prosjekter – arenaer hvor standardene brukes.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Middelthuns gate 27
0368 OSLO
Norway

+47 992 24 973

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje