Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune

Smart Fredrikstad-programmet

Smart Fredrikstad er Fredrikstad kommunes smartbyprogram. Programmet tar utgangspunkt i kommunens smartbystrategi vedtatt i bystyret 15. mars 2018.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Smart Fredrikstad er et program som skal legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling. Programmet skal stimulere til eksperimentering, testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til innbyggerne og nye typer forretningsmodeller som skaper verdi for et framtidsrettet samfunn.

Det er utviklet følgende overordnede mål for Smart Fredrikstad:

• Styrket evne til omstilling og til å håndtere de store samfunnsutfordringene som berører alle samfunnsområder (grønt skifte og bærekraftig demografiendringer og den digitale transformasjon).

• Oppnå mer bærekraftig kommunal drift og bedre beredskap og raskere respons ved feil og uhell.

• Utvikling av attraktive tjenester for byens innbyggere, fra det offentlige til det private, hvor innbyggernes behov blir satt i fokus.

• Bidra til økt verdiskaping og arbeidsplassutvikling i eksisterende og nye virksomheter, lokalt og regionalt.

• Framstå som den ledende byen i Norge innen tilrettelegging av digital infrastruktur for næringslivet, som Internet-of-things og fibernett.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Helse
Avfall
Turisme
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Improving education
Promoting active living
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Promoting sustainbable use of land
Redusere luftforurensning
Redusere investeringskostnader
Improving Life Quality
Increasing Safety
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Improving Energy Usage Efficiency
Reducing energy bills
Enhances Grid Stability
Reducing use of fossils
Reducing Operation Costs
Creating new jobs

Nygaardsgata 16
1606 FREDRIKSTAD
Norway

69 30 60 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje