Mustad eiendom
Mustad eiendom
Mustad eiendom

Mustad eiendom

Eiendomsutvikling

Mustad Eiendom er et familieeid selskap med et langsiktig og bærekraftig perspektiv på den lokale forvaltningen og utviklingen av området mellom Lilleaker og Lysaker. Vi har vært på Lilleaker i nesten 150 år - og vi har et tilsvarende langsiktig perspektiv også for fremtiden. Bærekraftig tilnærming er derfor ikke bare en ambisjon, men en direkte forutsetning - både for oss, kravene vi stiller til våre samarbeidspartnere og våre forpliktelser til samfunnet vi omgir oss med og er en del av.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

EiendoFormålet med våre retningslinjer er å konkretisere hva som er akseptert adferd overfor kollegaer, kunder, forhandlere, ulike leverandører, aksjonærer og samfunnet. Retningslinjene skal bidra til at selskapet og selskapets ansatte lettere kan fatte riktige beslutninger som ikke fører til konflikter i arbeidsforhold, opptreden, samarbeid med leverandører, kunder og øvrige forbindelser.

Våre retningslinjer gjelder for alle ansatte, styremedlemmer, innleid personale, vikarer og leverandører.

Alle skal gjøres kjent med de etiske retningslinjene. De etiske retningslinjene inngår som vedlegg til alle ansettelsesavtaler og leverandørkontrakter. Siste vedtatte versjon vil alltid være tilgjengelig i personalhåndboken. Våre ledere har et særskilt ansvar for å gjøre retningslinjene kjent, og sørge for etterlevelse for sine medarbeidere, innleid personale, vikarer og leverandører.

Mustad Eiendom legger til grunn at alle som arbeider for selskapet overholder alle relevante lover og forskrifter, slik som arbeidsmiljøloven (arbeidstid og HMS), straffeloven (tvangsarbeid og korrupsjon), plan- og bygningsloven, miljøinformasjonsloven, regnskapsloven og lov om offentlige anskaffelser.msutvikling

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Lilleakerveien 8
0283 OSLO
Norway

+47 950 00 444

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje