Nesodden kommune
Nesodden kommune
Nesodden kommune

Nesodden kommune

Sammen skaper vi det gode livet

Nesodden kommune er en grønn halvøy midt i Oslofjorden. Akkurat det setter mange Nesoddinger spesielt pris på - vi bor på landet, men har kort vei til byen. Dermed kan man nyte den mangfoldige naturen, med skog, fjell og strand, med kulturlandskap og flotte utsiktspunkter - samtidig som byens tilbud ikke er langt vekk.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Utrydde fattigdom
God helse
God utdanning
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Samarbeid for å nå målene

Kommunens visjon er «Sammen skaper vi det gode livet». Vi har hatt samme visjon siden 2008. Kommunen, både som samfunn og organisasjon, skal kjennetegnes ved verdiene: • bærekraftig • fremtidsrettet • likeverdig • åpen

Verdien bærekraftig betyr at Nesodden • legger FNs bærekraftmål til grunn for samfunns- og tjenesteutviklingen. Målene omfatter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft • er et allsidig samfunn hvor det leves fullstendige liv som rommer mange måter å leve og arbeide på og mange livsperspektiver • er tett på storbyen, men grønn, vakker og landlig. Nesodden er urban og moderne med samhold og tradisjoner • tar vare på sine unike naturkvaliteter i form av skog, strand og sjø. Enkel og nær tilgang til natur gir grunnlag for økt livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv • er bevisst de globale miljø- og klimautfordringene og offensiv for å redusere miljøbelastningen • skal være foregangskommune i miljø og klimaarbeid

Verdien fremtidsrettet betyr at Nesodden • fornyer og forbedrer sine tjenester, og forenkler tilgangen til dem • er innbygger- og brukerorientert • samordner og digitaliserer kommunale tjenester • tilrettelegger for nye framtidsrettede arbeidsplasser og levemåter • er åpne for nye ideer og ny teknologi • er opptatt av medborgerskap som innebærer et fokus på innbyggernes deltakelse og ansvar i det sosiale og politiske fellesskapet Nesodden er et inkluderende, tolerant og raust samfunn. Verdien likeverdig betyr at alle • er like mye verdt, uavhengig av sosial status, økonomi, kjønn, seksuell legning, livssyn, etnisitet, funksjonsevne eller alder • skal møtes på en respektfull og inkluderende måte • skal ivareta mangfold og fellesskap

Verdien åpen betyr at Nesodden • er tilgjengelig, inkluderende, imøtekommende, tillitsskapende og etterprøvbar • har åpenhet i prosesser og besvarer henvendelser på en tydelig og lett forståelig måte • har åpenhet mellom befolkning, media, politikere og medarbeidere

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Vann
Mobilitet
Helse
Mat og landbruk
Utdanning

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Parkeringsløsninger
Resirkulering
Improving Life Quality
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Facilitating Citizen Engagement
Reducing water pollution
Encouraging digital entrepreneurship

Kongleveien 2
1452 NESODDTANGEN
Norway

66 96 43 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje