SINTEF
SINTEF
SINTEF

SINTEF

Ledende forskningsinstitutt med visjonen "Teknologi for et bedre samfunn"

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Utrydde sult
God helse
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Rent vann og gode sanitærforhold
Ren energi for alle
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Samarbeid for å nå målene

SINTEF har ca 2000 ansatte fra 75 land, hovedsakelig lokalisert i Trondheim og Oslo (Norge). Mer enn 90 % av vår årlige omsetning kommer fra kontraktsforskning for industri og offentlig sektor i Norge og internasjonalt, og vi mottar minimal statsfinansiering (rundt 6%). SINTEFs vision er "Teknologi for et bedre samfunn", og SINTEF skal levere kunnskap teknologi og løsninger som bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. SINTEF har verdensledende forskere innen områder som er relevante for smarte byer, som energi, bygninger, transport, helse, sikkerhet og digitalisering. Dette gir oss et meget godt utgangspunkt for den flerfagligheten som smarte byer krever når bl.a. bedre miljø, livskvalitet, effektivitet, sikkerhet, inkludering og involvering skal fremmes. SINTEF forsker for å løse utfordringer knyttet til smarte byer og vil blant annet å bidra til.

1) Utvikling av ny kunnskap, ny teknologi og nye smartbyløsninger. Dette inkluderer digitale tjenester som favner flere domener, for eksempel transport og energi, bygninger og helse.

2) Utvikling av digitale økosystem som støtter "organisk" fremvekst av nye (i dag ukjente) digitale tjenester. Det trengs metoder, strategier og digitale infrastrukturer som sikrer samhandling og nødvendig datatilgang.

3) Standardisering. Den digitale infrastrukturen må standardiseres. Bærekraftige markedsmuligheter må sikres gjennom å legge til rette for at produkter og tjenester kan brukes i flere kommuner og land.

4) Sikkerhet. Digitalisering gir økt sårbarhet, og det må tas hensyn til dette både under design og drift av de nye løsningene. Tidlige tegn på hendelser må oppdages, og tiltak må støttes.

5) Åpenhet og demokrati. Smartby-løsningene må legge til rette for involvering av innbyggere og næringsliv, og løsningene må bidra til transparens.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Helse
Avfall
Telekommunikasjon og programvare
Mat og landbruk
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Maritim industri

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Reducing use of fossils in public transport
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Promoting sustainbable use of land
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Improving social integration
Improving Life Quality
Increasing Safety
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Limiting Urban Sprawl
Reducing GHG Emissions
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Reducing water pollution
Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing use of fossils
Improving personnel efficiency
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Strindvegen 4
7034 TRONDHEIM
Norway

+47 40005100

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje