Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030


Utrydde fattigdom

Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Utrydde sult

Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

God helse

God helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

God utdanning

God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling

Rent vann og gode sanitærforhold

Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Ren energi for alle

Ren energi for alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Mindre ulikhet

Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land

Bærekraftige byer og samfunn

Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Liv under vann

Liv under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Liv på land

Liv på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Fred og rettferdighet

Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje